Құрметті акционерлер

Директорлар кеңесі бұрын қабылданған 16.10.2023 жылғы шешімнің шарттарын өзгерту туралы бірауыздан шешім қабылдады және орналастыруға ұсынылатын жай акциялардың санын 22 633 данаға ұлғайту және орналастырылмаған акциялардың қалдығын ескере отырып, 2023 жылғы 08 желтоқсандағы жағдай бойынша 77 367 дана мөлшерінде, жай акцияларды орналастыруға ұсыныстың көлемін ұлғайту акциялар жарияланған акциялар саны шегінде 100 000 дананы құрайды, ол бойынша мынадай шарттарды белгілеу ұсынылады, оның ішінде оларды орналастыру бағасы және акционерлердің басымдықпен сатып алу құқығын міндетті сақтауы бойынша, жай акциялардың иелері.

1) орналастырылатын акциялардың саны мен түрі: жарияланған акциялар шегінде 100 000 (жүз мың) дана жай акциялар.

2) орналастырылған (қоғам сатып алған акциялар шегеріле отырып) жай акциялар санының орналастырылатын (өткізілетін) жай акциялар санына арақатынасы – 670 832: 100 000.

3) орналастырылатын (өткізілетін) акцияларды орналастыру және сатып алу шарттары: жай акцияларды орналастыру акционерлер мен өзге де инвесторлар қоғамға ұсынған жазбаша өтінімдер негізінде, акционерлердің, иеленушілердің басым сатып алу құқығын сақтай отырып, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және Қоғам Жарғысының ережелеріне сәйкес аукцион өткізу арқылы ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жүзеге асырылатын болады қоғамның жай акциялары. Директорлар кеңесі Заңның 16, 18-нормаларын басшылыққа ала отырып; Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қазандағы № 253 қаулысымен бекітілген акционерлік қоғам акционерлерінің бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу және одан бас тарту құқығын іске асыру қағидаларында қоғамның – "бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші" акционерлік қоғамының бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесі негізінде орналастырылатын жай акцияларды басымдықпен сатып алуға құқығы бар акционерлердің тізімін айқындайды. қоғамның уәкілетті органы, атап айтқанда директорлар кеңесі Қоғамның жай акцияларын орналастыру туралы шешім қабылдаған күннің (00 сағат 00 минут) басталуы, яғни. 2023 жылғы 06 желтоқсандағы жағдай бойынша (00 сағат 00 минут). Акционерлерге, Қоғам акцияларын ұстаушыларға және өзге де инвесторларға хабарлау депозитарийдің интернет-ресурсында Қоғамның жай акцияларын орналастыру (өткізу) туралы ақпаратты белгіленген тәртіппен қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы белгіленген мерзімдерде жүзеге асырылатын болады.Сатып алу және төлеу шарттары:

   1.Басымдықпен сатып алу құқығы бойынша: акционерлер, жай акциялардың иелері, басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес орналастырылатын жай акцияларды сатып алуға өтінім бере алатын мерзім, Қоғамның жай акцияларын орналастыру (өткізу) туралы ақпарат депозитарийдің интернет-ресурсында жарияланған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күнді құрайды. Қоғамның басым сатып алу құқығы бойынша сатып алынатын жай акцияларына ақы төлеуді акционерлер оларды сатып алуға өтінім берілген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жүзеге асырады. Қоғамның жай дауыс беретін акциялары төленбеген жағдайда, көрсетілген мерзім өткеннен кейін өтінім жарамсыз болып есептеледі.

    2.Қалған инвесторлар үшін: өзге инвесторлар орналастырылатын жай акцияларды сатып алуға бере алатын мерзім Қоғамның жай акцияларын орналастыру (өткізу) туралы ақпарат депозитарийдің интернет-ресурсында жарияланған күннен басталады және олар толық орналастырылғанға дейін немесе директорлар Кеңесі осы орналастыру шарттарын өзгерту туралы жаңа шешім қабылдағанға дейін қолданылады. Акционерлерге, қарапайым акциялардың иелеріне қоғамның акцияларын сатып алуға өтінім беру үшін берілген мерзім аяқталғаннан кейін, акционерлер, акционерлер, акция иелері де акцияларды сатып алуға өтінім бере алады, бірақ қалған инвесторлармен бірдей шарттарда. Өтінімді орындау кезектілігі өтінімді қабылдау уақытымен олардың түсуіне қарай анықталады. Орналастырылатын жай акцияларға ақы төлеуді инвестор(лар) оларды сатып алуға өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жүзеге асырады. Келіп түскен өтінімдерді іс жүзінде орындауды, қарапайым акцияларды қабылдауды және беруді Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асыратын болады.

4) бір акцияны орналастыру бағасы 3 250 (үш мың екі жүз елу) теңгені құрайды.Қоғамның жай акциялары осы орналастыру шегінде аукцион арқылы қарапайым акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай бағамен сатылуға жатады.

Өтінім беруді акционерлер мен инвесторлар тікелей қоғамға мына мекенжай бойынша жүзеге асырады: Алматы қ., пр. Әл-Фараби, 34, "Almaty Finance District" Бизнес-орталығы, А блогы, хатшыға-м. с. Мағзұмова, электрондық пошта мекенжайы: info@tenizcap.kzСкачать kz/uploads