Құрметті акционерлер

Директорлар кеңесі бірауыздан 200 000 (екі жүз мың) дана жай акцияларды орналастыру туралы, оның ішінде акционерлердің, жай акциялар иелерінің басымдықпен сатып алу құқығын сақтай отырып, оларды орналастыру тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдады.

1) орналастырылатын акциялардың саны мен түрі: жарияланған акциялар шегінде 200 000 (екі жүз мың) дана жай акциялар.

2) орналастырылған (қоғам сатып алған акциялар шегеріле отырып) жай акциялар санының орналастырылатын (өткізілетін) жай акциялар санына арақатынасы – 548 199:200 000.

3) орналастырылатын (өткізілетін) акцияларды орналастыру және сатып алу шарттары:Жай акцияларды орналастыру акционерлердің, қоғамның жай акцияларының иелерінің басым сатып алу құқығын сақтай отырып, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және Қоғам Жарғысының ережелеріне сәйкес акционерлер және өзге де инвесторлар қоғамға ұсынған жазбаша өтінімдер негізінде аукцион өткізу арқылы ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жүзеге асырылатын болады.Директорлар кеңесі Заңның 16, 18-нормаларын басшылыққа ала отырып; Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қазандағы № 253 қаулысымен бекітілген акционерлік қоғам акционерлерінің бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу және одан бас тарту құқығын іске асыру қағидаларында қоғамның – "бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші" акционерлік қоғамының бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесі негізінде орналастырылатын жай акцияларды басымдықпен сатып алуға құқығы бар акционерлердің тізімін айқындайды. қоғамның уәкілетті органы, атап айтқанда директорлар кеңесі Қоғамның жай акцияларын орналастыру туралы шешім қабылдаған күннің (00 сағат 00 минут) басталуы, яғни. 2023 жылғы 16 қазандағы жағдай бойынша (00 сағат 00 минут).Акционерлерге, Қоғам акцияларын ұстаушыларға және өзге де инвесторларға хабарлау депозитарийдің интернет-ресурсында Қоғамның жай акцияларын орналастыру (өткізу) туралы ақпаратты қазақ және орыс тілдерінде жариялау жолымен белгіленген мерзімдерде жүзеге асырылатын болады,белгіленген тәртіппен.Сатып алу және төлеу шарттары:

      1. Артықшылықты сатып алу құқығы бойынша:Акционерлер, жай акциялардың иелері орналастырылатын жай акцияларды сатып алуға өтінімді басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес бере алатын мерзім Қоғамның жай акцияларын орналастыру (өткізу) туралы ақпарат қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күнді құрайды.Қоғамның басым сатып алу құқығы бойынша сатып алынатын жай акцияларына ақы төлеуді акционерлер оларды сатып алуға өтінім берілген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жүзеге асырады. Қоғамның жай дауыс беретін акциялары төленбеген жағдайда, көрсетілген мерзім өткеннен кейін өтінім жарамсыз болып есептеледі.

    2. Қалған инвесторлар үшін:Өзге инвесторлар орналастырылатын жай акцияларды сатып алуға бере алатын мерзім қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпарат жарияланған күннен бастап басталады Қоғамның жай акцияларын орналастыру (өткізу) туралы және олар толық орналастырылғанға дейін немесе директорлар Кеңесі осы орналастыру шарттарын өзгерту туралы жаңа шешім қабылдағанға дейін қолданылады. Орналастырылатын жай акцияларға ақы төлеуді инвестор(лар) оларды сатып алуға өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жүзеге асырады.Келіп түскен өтінімдерді іс жүзінде орындауды, қарапайым акцияларды қабылдауды және беруді Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асыратын болады.

4) бір акцияны орналастыру бағасы 2 831, 87 (екі мың сегіз жүз отыз бір 87/100) теңгені құрайды. Қоғамның жай акциялары осы орналастыру шегінде жай акцияларды аукцион арқылы сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай бағамен сатылуға жатады.


Өтінімдерді инвесторлар тікелей қоғамға мына мекенжай бойынша жүзеге асырады: Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 34, "Almaty Finance District" Бизнес-орталығы, А блогы, хатшы-М. С. Мағзұмова, электрондық пошта мекенжайы: info@tenizcap.kzСкачать kz/uploads